Wybory sołtysa Szyszkowej - termin ucieka, publikacji zarządzenia brak.

Jak napisał do nas jeden z czytelników, w „Panoramie Leśnej” ukazał się krótki artykuł, w którym zawarta jest informacja, że w Szyszkowej wkrótce – 18 października - odbędą się wybory sołtysa. Zgodnie z prasowym przekazem kandydatury można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Leśnej do 2 października 2020r. Został więc niecały tydzień na podjęcie decyzji i zebranie głosów popracia. Jak się dowiadujemy, powodem przeprowadzenia wyborów jest rezygnacja z tej funkcji obecnej sołtys – Anny Niedźwiedź.

120218155 3369045973138513 6366823853836275277 n

Artykułu z "Panoramy Leśnej" przesłany przez naszego czytelnika

Duże zdziwienie budzi jednak fakt, że informacji o zamiarze przeprowadzenia wyborów sołtysa w Szyszkowej próżno szukać w oficjalnych dokumentach. Brakuje takiego zarządzenia w opublikowanych w BIP-ie Zarządzeniach Burmistrza. Zarządzenie takie, zgodnie ze statutem sołectwa Szyszkowa, jest podstawą przeprowadzenia wyborów, zawiera między innymi szczegółowy kalendarz wyborczy, określający do kiedy i jakie obowiązki powinni wykonać potencjalni kandydaci. Bez zarządzenia wybory nie są ważne.

wykaz zarządzeń

Wykaz Zarządzeń Burmistrza Leśnej opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej - stan na 26.09.2020 godz. 17:20

Powstaje więc pytanie: czy Zarządzenie jest w ogóle przez Burmistrza podpisane? Jeśli jest, a termin zgłaszania kandydatów mija już za kilka dni, dlaczego nie jest upublicznione? Również na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnej nie ma na temat wyborów w Szyszkowej żadnej informacji. Aby zapewnić równy dostęp do możliwości ubiegania się o funkcję sołtysa, bardzo ważne jest jak najszersze rozpowszechnienie informacji o zamiarze przeprowadzenia wyborów, tak by dotarła ona do wszystkich potencjalnych kandydatów i terminy im nie przepadły.

Co ciekawe, informację o wyborach sołtysa Złotnik Lubańskich, które odbędą się w podobnym czasie, co wybory sołtysa Szyszkowej, umieszczono na głównej stronie www.lesna.pl. Dlaczego wybory w Szyszkowej Burmistrz potraktował inaczej?

strona główna

Zrzut ze strony www.lesna.pl - stan na 26.09.20r.

 

AKTUALIZACJA: Niedługo po publikacji naszego artykułu, na stronie www.lesna.pl pojawiła się informacja o organizacji wyborów. Nadal jednak nie opublikowano podpisanego przez Burmistrza Leśnej zarządzenia o organizacji wyborów, bez którego wybory nie mogą się odbyć.

Mieszkańcy: „Z kranu leci żółta woda!”. Burmistrz Leśnej: „Nie mamy problemu z jakością wody w Szyszkowej”.


88183307 248592032822516 134133357662437376 n 1

Woda pobrana w dn. 26.02.2020r.

Do naszej redakcji zadzwonił jeden z mieszkańców Szyszkowej, któremu wodę dostarcza wodociąg gminny. „Były deszcze, woda znowu jest żółta” – mówi. Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz nie widzi problemu. Na skierowane do niego pytania odpowiada „Nie mamy problemu z jakością wody w Szyszkowej”. Jednocześnie wskazuje, że wina leży najprawdopodobniej po stronie odbiorcy „Jeżeli woda miała zmienione parametry, wynika to najprawdopodobniej ze złego stanu instalacji wewnętrznej” i przypomina, że odbiorcy mają obowiązek dbania o instalacje, bo do tego zostali zobowiązani zawartą umową. Przywołuje konkretne zapisy umowy. Mówiąc w skrócie – jeśli po każdym większym deszczu woda w kranie zmienia barwę, zdaniem Burmistrza winny jest mieszkaniec, a nie dostawca wody.

Skąd się bierze woda w wodociągu w Szyszkowej?

Woda dostarczana jest z ujęcia zlokalizowanego w lesie – nad wsią. Jest to kilkunastoarowy obszar, na którym znajduje się kilkanaście kopanych studni. Zbierają one wodę, która następnie rurami przekazywana jest do znajdującej się na terenie wsi stacji uzdatniania. Kluczowe znaczenie dla jakości wody ma oczywiście samo ujęcie i jego zabezpieczenie przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Zabezpieczenia? Jakie zabezpieczenia?” – mówiła nam w maju osoba powiązana z Urzędem. „Ogrodzenie od kilku miesięcy jest zdewastowane i nieszczelne, na teren ujęcia mogą wchodzić zwierzęta i ludzie. Kłódki na klapach zabezpieczających studnie są pootwierane. Każdy może tam wejść, otworzyć studnię i ją zanieczyścić”. Nasza redakcja interweniowała u Burmistrza. Prosiliśmy o zabezpieczenie studni, wskazywaliśmy możliwe zagrożenia. Dowiedzieliśmy się, że Burmistrz wiedział o uszkodzeniu ogrodzenia już w lutym, ale do maja roboty nie zostały wykonane. Najpierw oczekiwano na zabranie drzew przez Nadleśnictwo, potem przyszła epidemia. Jeśli chodzi o pootwierane kłódki, Burmistrz poinformował, że „Podczas ostatniej kontroli naszych pracowników, stwierdzono, że wszystkie studnie są pozamykane”. Zasugerował, że to nasz informator „wtargnął na teren ujęcia bezprawnie”, a do tego sam mógł uszkodzić kłódki, żeby zajrzeć do studni. „To kompletna bzdura!” – denerwuje się nasz informator. Zaraz po naszym piśmie zabezpieczenia zostały przez Gminę naprawione, przy czym – jak podkreśla Burmistrz – nasza interwencja nie miała na to żadnego wpływu, bowiem było to z góry zaplanowane działanie.

studnia poglądowe kopia

Jak wyglądają wnętrza studni? Ze źródeł zbliżonych do Urzędu dowiadujemy się, że w większości dno stanowi warstwa filtracyjna złożona z kruszywa. W wielu studniach nie ma wody lub jest jej znikoma ilość i widoczna jest na dnie wyraźna warstwa osadu o barwie brązowej i czerwonawej. Po intensywnych opadach te studnie napełniają się, a osad miesza się z wodą. Spytaliśmy Burmistrza, kiedy warstwy filtracyjne zostaną wymienione. „Kolor czerwony będzie zawsze występował na tych złożach, ponieważ jest wynikiem występowania w wodach podziemnych żelaza i manganu.” – wyjaśnił Burmistrz Szymon Surmacz. I dodaje w oficjalnej korespondencji: „Na jakiej podstawie Pan każe nam wymieniać złoża? Woda uzdatniona posiada wszystkie parametry w normie. Czy posiada Pan jakąś opinię rzeczoznawcy? Nie mamy problemu z jakością wody w Szyszkowej. Złoże zostanie wymienione jeżeli uznamy, że jest taka potrzeba.” Kiedy Burmistrz dostrzeże taką potrzebę? Nie wiadomo.

Co na ten temat mówią służby sanitarne? Przywołamy w tym miejscu stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego zawarte w Informacji o zwalczaniu skutków intensywnych opadów” . Jak powinno wyglądać oczyszczanie studni kopanej? Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.” Takie roboty na ujęciu nie zostały jednak wykonane, bowiem zdaniem Burmistrza jakość dostarczanej wody jest właściwa, tak pokazują badania. Jak to możliwe? „To proste” – mówi nasz informator. „Gdy planowane są badania wody, najpierw wrzuca się chlor i wyniki potem przez jakiś czas wychodzą dobrze”.

Czy woda jest badana?

Po likwidacji PM Synergia to Burmistrz Leśnej bezpośrednio odpowiada za jakość wody. Zgodnie §6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzibadanie jakości wody w urządzeniach wodociągowych powinno być wykonane „każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności (…) intensywnych opadów, suszy”.

W lutym 2020r. mieszkańcy Szyszkowej zauważyli, że barwa wody się zmieniła na żółtawą. Sprawa została zgłoszona do Urzędu. Wyjaśnienia Burmistrza brzmiały następująco: w nocy z 6 na 7 lutego 2020r. doszło „niekorzystnych warunków meteorologicznych (wichur i gwałtownych opadów deszczu)” podczas których „mogło dojść do przebicia złoża i wzrostu mętności i barwy wody” . Czy w związku z tym, zgodnie z tym, do czego zobowiązuje dostawcę prawo, wykonano badania wody? Nie. Badania zostały wykonane dopiero w kwietniu, w terminie z góry zaplanowanym w harmonogramie.

Minęło kilka miesięcy. Zarządzeniem nr 171/2020 z dn. 20.06.2020r. Burmistrz wprowadził na terenie gminy stan pogotowia przeciwpowodziowego związany z nasilonymi opadami deszczu. Po kilku dniach woda dostarczana w Szyszkowej ponownie zmieniła barwę. Ponownie interweniowaliśmy. Badań również nie wykonano.

Dlaczego badania nie są wykonywane? Prawdopodobnie z oszczędności. „Nie ma zasadności zlecania badań i podnoszenia kosztów eksploatacji dla ujęć wód podziemnych” – pisze Burmistrz. Czy jednak bezpieczeństwo mieszkańców to właściwy obszar szukania oszczędności?

Burmistrz tłumaczy również, że „niebezpieczeństwo skażenia biologicznego po występowaniu gwałtownym ulew występuje tylko przy ujęciach wód powierzchniowych”. W przypadku ujęć wód podziemnych wg Szymona Surmacza nie ma zasadności zlecania badań. Przeczy jednak temu zarówno przytoczony powyżej przepis rozporządzenia nakładający wprost na dostawcę wody taki obowiązek, jak również stanowisko GIS, które  stwierdza jednoznacznie, że po podtopieniach i powodziach należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować”, a ponadto wykonać badania wody zarówno w zakresie mikrobiologicznym, jak i fizykochemicznym. 

Co dalej?

Czy mieszkańcy Szyszkowej mogą liczyć na to, że Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz pochyli się wreszcie nad problemem jakości dostarczanej wody? Czy wykonane zostaną wreszcie badania wody, które jednoznacznie stwierdzą, że zmiana barwy wody nie wpływa na jej przydatność do spożycia? Czy studnie zostaną właściwie oczyszczone, a badania będą wykonywane regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy też wydatki w budżecie Gminy tak się rozrosły, że nie starcza na tego rodzaju zadania?

Będziemy o sprawie informować.

Unikalne zdjęcie domu przysłupowego

Otrzymaliśmy unikalne zdjęcie nieistniejącego już, jednego z nielicznych w Szyszkowej, domu przysłupowego (budynek nr 96). Po prawej stronie widać budynek o konstrukcji szachulcowej, który spłonął od uderzenia piorunem w latach 70-tych XXw. Z tego też okresu pochodzi najprawdopodobniej zdjęcie, które przekazał dawny mieszkaniec budynku nr 96.

Bardzo dziękujemy Panu Adamowi Nowickiemu za udostępnienie fotografii.

106675178 2448824592075840 7186311267584278536 o

Czytaj więcej: Unikalne zdjęcie domu przysłupowego

Kiedy wystawki?

container 670078 1280

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:

  • Szyszkowa

boisko: 22.09.2020

plac obok Zakmetu: 23.09.2020

  • Kościelniki Górne obok pałacu - 20.08.2020r.
  • Kościelniki Średnie - wysepka przy zatoczce przystankowej - 21.08.2020

źródło: www.lesna.pl

Muzycy Filharmonii Dolnośląskiej dla przedszkolaków z Szyszkowej

Przedszkolu "Szyszkowa Polana" w Szyszkowej rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu, który skierowany jest do przedszkolaków. Projekt nosi tytuł "Mali artyści" i ma na celu umożliwienie dzieciom obcowanie z różnymi formami działalności artystycznej. W poniedziałek Przedszkole odwiedzili muzycy Filharmonii Dolnośląskiej, którzy przygotowali dla dzieci audycję "Śpiewne historyjki pana Stanisława", która przybliżyła dzieciom postać Stanisława Moniuszki.
Okazuje się, że mieszkanie na wsi nie stanowi przeszkody w kontakcie z kulturą!
Już wkrótce kolejne aktywności w ramach projektu: warsztaty z artystą plastykiem, wyjazd na spektakl do teatru w Jeleniej Górze oraz do Parku Miniatur Zabytków. W projekcie w miarę wolnych miejsc mogą wziąć również udział pod opieką rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do Przedszkola w Szyszkowej. Zapisy w Przedszkolu. Udział dla uczestników jest bezpłatny. 
Projekt dofinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty.

filhar2019 1

filhar2019 3

malegrantyloga